Skip to content

Etikk i Q43

Q43 er en arbeidsmarkedsbedrift som videreutvikler mennesker gjennom attføring og produksjon. Vi legger stor vekt på å fremme likeverdet og vi er løsningsorientert og nyskapende i forhold til hva som er best for alle som er tilknyttet Q43. Vi er bevisste på at tiltaksdeltakere skal ha et tilbud som er målrettet den enkelte. Produksjonene er markedsorientert og har konkurransedyktige priser.

Hos Q43 kreves det at vi har en høy bevissthet om etiske problemstillinger, miljø, menneskerettigheter, sosialt ansvar og atferd generelt.

Etterlevelse av våre etiske retningslinjer er viktige i forhold til eget omdømme. Også i forhold til å leve opp til NAV og eiers forventninger.

Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere, styremedlemmer, lærlinger, vikarer og konsulenter som representerer Q43.

Alle ansatte skal gjøre seg kjent med de etiske retningslinjene. Det er ingen unnskyldning å si at du ikke visste.

Oss i mellom

Vi skal respektere hverandre og finne gode løsninger sammen. Ved å gi tilbakemeldinger kan vi gjøre hverandre gode. Om vi ser noe vi er usikre på om strider mot verdighet eller etikk tas dette opp med overordnet eller i attføringsmøtet.

Trusler eller andre vanskelige henvendelser fra tiltaksdeltakere tas med overordnet eller på attføringsmøtet.

En hver form for mobbing, trakassering, avstraffelse eller diskriminering er ikke akseptabel atferd.

Ansatte kan ikke være støttekontakter, hjelpeverger mv. for personer som er tiltaksdeltakere i regi av Q43. I tillegg skal vi ikke ha tiltaksdeltaker som venn på facebook eller lignende. Vi skal ikke gå i gebursdager eller andre arrangementer. Ansatte kan ikke motta gaver fra tiltaksdeltakere til seg selv, men om nødvendig på vegne av bedriften.

Konfidensialitet

Det er ikke lov å ta bilder eller lydopptak med mobil av ansatte og tiltaksdeltaker uten tillatelse fra den enkelte. I saker hvor Q43`s kunder eller samarbeidspartnere omtales, forventes det en lojal og tillitskapende holdning utad. Det forventes videre at medarbeidere overfor kunder og andre omtaler Q 4 3`s interne forhold på en slik måte at det ikke vil være til skade for bedriften.

Taushetsplikt

Ansatte har erklært på tro og ære at de overfor utenforstående vil bevare taushet om alt de i kraft av stillingen ved Q43 får kjennskap til.

Dette gjelder uavhengig av på hvilken måte ansatte og styremedlemmer får informasjonen. Det samme gjelder opplysninger av personlig karakter vedrørende andre arbeidstakere eller deres ansettelsesforhold. I tillegg produksjonshemmeligheter, anbud, kalkyler etc. i bedriften.

Q43`s medarbeidere vil i mange tilfeller bli kontaktet direkte av pårørende eller andre utenforstående. Det er den enkeltes ansvar å vurdere hvor grensen går for hva man kan gi opplysninger om i forhold til lov om taushetsplikt. § 13 forvaltningsloven. Det vil alltid være fornuftig å drøfte i bedriftens ledergruppe hva som kan sies og hvordan man sier det.

Oppbevaring av informasjon

Alle ansatte skal sørge for at fortrolige eller sensitive opplysninger om tiltaksdeltakere, kunder eller Q43 interne forhold følger prosedyre for konfidensialitet og informasjonsdeling.

Rutine 1 f Rosa perm

Kantine

I kantinen har vi en sosial rettferdighets politikk. Alle har lik subsidie på maten. Alle pauser er felles. Det er ikke faste plasser, alle kan sette seg med det bordet de ønsker.

Grensesetting

Grensesetting i forhold til tiltaksdeltakere er en del av det daglige arbeidet. Tilbakemeldinger skal gis i en rolig form, og ikke i påhør av andre tiltaksdeltakere. Om dette ikke er nok skal tiltaksdeltaker tas ut av situasjonen og snakkes med inne på et egnet kontor.

Respekt

Ved Q43 skal alle ha respekt for anderledeshet, det være seg psykiske og fysiske funksjonshemninger. Vise toleranse for og ha en likeverdig behandling uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, rase, religion eller tro og seksuell legning.

Plikter

Alle plikter å møte til rett tid. Være edruelige og ikke nyte annen form for rusmidler.

Informasjon til aviser etc.

Informasjon som gis til media om Q43`s virksomhet og planer skal være korrekt og objektiv. Kontakt med media skal avklares med daglig leder.

Forhold til kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere

Alle økonomiske transaksjoner vi gjør skal til enhver tid tåle gransking mot lover og regler i samfunnet.

Vi skal gjøre oss fortjent til våre samarbeidspartneres og kunders tillit.

Alle ansatte skal imøtekomme interne og eksterne henvendelser på en vennlig måte og bestrebe seg på rask, korrekt behandling og eller henvisning.

Vi skal ikke samarbeide med virksomheter som er til skade for mennesker og miljø målt mot de til enhver tid gjeldende normer i samfunnet.

Vi skal holde avtaler og oppfylle våre forpliktelser.

Q43 gir ikke eller mottar gaver som kan påvirke en tilbuds eller forhandlingssituasjon.

Vi gir ikke bevertning eller arrangementer som er egnet til å påvirke en tilbuds eller forhandlingssituasjon.

Heller ikke kontantbetalinger uten avregning og dokumentasjon eller dekning av private utgifter.

Habilitet

Det grunnleggende prinsipp er i reglene at om nærstående familie, slektninger og venner kommer inn som tiltaksdeltakere skal andre ansatte jobbe med dem.

Våre beslutninger i forretningsforhold må være preget av upartiskhet ved at medarbeidere ivaretar retningslinjer om habilitet i forhold til personlige og økonomiske særinteresser.

Oppsummering

Etikk er læren om regler og normer, mens moralen er hvordan vi forholder oss til disse reglene. De etiske retningslinjene sier noe om hvordan vi ønsker at det skal være, mens moralen er vår evne til å etterleve disse.

Q43`s omdømme og tillit vil i stor grad være basert på vår evne til å etterleve de etiske retningslinjene.

Hva er godt – Hva er rett – Hvordan bør man oppføre seg

Dersom du er tvil om hvordan om en sak strider mot retningslinjene, snakk med nærmeste overordnet eller ta det opp i ledergruppen. Bevar habiliteten og ikke ta i mot eller gi noe som kan trekke dine motiver i tvil. Og til slutt følg norsk lov og hold de avtaler vi har inngått.